image banner
 
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

ỦY BAN NHÂN DÂN


HUYỆN BẠCH LONG VĨ

Số:   17/TB -UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               


 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 21 tháng 12 năm 2018

THÔNG BÁO


Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá khởi điểm 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã mua để phục vụ máy phát điện;

Căn cứ Công văn số 3463/STC-GCS ngày 17/12/2018 của Sở Tài chính về việc bán đấu giá 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ đã mua để phục vụ máy phát điện.

Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức đấu giá 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S.

Tên địa chỉ cơ quan đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng;

Địa chỉ: Số 24 đường Hồ Xuân Hương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Điện thoại: 0225.3842327.

Tài sản đấu giá: 206.600 lít dầu diezel loại 0,05S.

Giá khởi điểm của tài sản: 2.995.700.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

Tổ chức đấu giá phải có ít nhất từ 7 đấu giá viên điều hành trở lên.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Chậm nhất trước 16 giờ ngày 26/12/2018 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ theo địa chỉ nêu trên.

UBND huyện Bạch Long Vĩ thông báo để các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp biết đăng ký./.

Nơi nhận:

- Trang thông tin UBND Bạch Long Vĩ.

- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Quang Tường

Tệp tin đính kèm17 TB ve viec lua chon toc chuc đấu giá tài sản_21-12-2018.pdf
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0