image banner
 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện Bạch Long Vĩ giai đoạn 2021 - 2025
Bạch Long Vĩ là huyện đảo xa đất liền, diện tích tự nhiên nhỏ, dân cư ít, với đặc thù là cấp hành chính huyện không có cấp hành chính xã trực thuộc. Để công tác cải cách hành chính của huyện đạt được những kết quả thiết thực, lãnh đạo huyện xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cùng với các nhiệm vụ chung của huyện.

Bạch Long Vĩ là huyện đảo xa đất liền, diện tích tự nhiên nhỏ, dân cư ít, với đặc thù là cấp hành chính huyện không có cấp hành chính xã trực thuộc. Để công tác cải cách hành chính của huyện đạt được những kết quả thiết thực, lãnh đạo huyện xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cùng với các nhiệm vụ chung của huyện.

Triển khai Nghị quyết số 76, ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 216, ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Kế hoạch số 34, ngày 31/12/2021, thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính huyện giai đoạn 2021 - 2025, Trong đó tập trung 06 nội dung cơ bản đó là:

Về cải cách thể chế:

Rà soát hoàn thiện thống nhất thể chế, cơ chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của huyện, phù hợp với quy định của pháp luật Trung ương, Thành phố và tình hình thực tế của huyện; Nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật của huyện, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và phù hợp với tình hình thực tế của huyện; Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, theo dõi thi hành pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, có trọng tâm, trọng điểm theo chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố trên tất cả các lĩnh vực.

Về Cải cách thủ tục hành chính

Quyết liệt cải cách đồng bộ, hiệu quả quy định thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; thủ tục hành chính nội bộ giữa các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của huyện. Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ; rà soát, đơn giản hóa thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau, quá đó đã cắt giảm thời gian chờ đợi, giải quyết, trả kết quả thủ tục hành chính so với quy định chung.

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/10/2023, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 93 hồ sơ thủ tục hành chính của cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện. Với sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phận Một cửa UBND huyện, của các đơn vị chuyên môn, 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết, trả kết quả đúng thời hạn theo quy định, không còn hồ sơ nợ đọng, quá hạn;  người dân, doanh nghiệp không phải chờ đợi, đi lại nhiều lần khi đến giải quyết thủ tục hành chính, 100% người dân, doanh nghiệp hài lòng với chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Triển khai Nghị định số 108, ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Nghị định số 120/ 2020 ngày 07/10/2020 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; các chương trình kế hoạch của huyện về thực hiện các Nghị định của Chính phủ, Thành phố về rà soát, sắp xếp các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và rà soát sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Ủy ban nhân dân huyện đã xây dựng Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân huyện trình thành phố thẩm định theo quy định; xây dựng Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trình và được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định 4319, ngày 15/12/2022; trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua nghị quyết đổi tên 3/5 phòng chuyên môn. Điều chỉnh, xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của huyện.

Về Cải cách chế độ công vụ

Triển khai chủ trương của Thành ủy, các văn bản của thành phố, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành rà soát, cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch của thành phố, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao.

Về Cải cách tài chính công

          Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát các nguồn thu, xây dựng kế hoạch cụ thể, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thu đạt kế hoạch đề ra. Quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách, bảo đảm các khoản chi đúng quy định của Nhà nước; Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn căn cứ nhu cầu thực tế, lựa chọn các danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư công và khả năng huy động vốn khác; Đẩy mạnh công khai, minh bạch trong quản lý tài chính công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách về đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

Công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được huyện quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, xác định phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số nhằm chuyển đổi hoạt động quản lý điều hành của chính quyền dựa trên cơ sở dữ liệu và công nghệ số, tạo cơ sở xây dựng nền hành chính hiện đại, đổi mới phương thức phục vụ, bảo đảm gắn kết ứng dụng số với cải cách hành chính; Mục tiêu đặt ra sẽ là chuyển đổi cơ bản hoạt động của chính quyền lên môi trường điện tử, môi trường số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơn quan, đơn vị chuyên môn huyện, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu dùng chung của huyện làm nền tảng cho xây dựng chính quyền số./.

Tin liên quan
1 2 3 4 5 
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0