Huyện ủy Bạch Long Vĩ triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Cập nhật: 14/05/2018 22:53

Thực hiện Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 05/2/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2018. Ngày 23/4/2018, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Căn cứ vào tình hình thực tế, Huyện ủy đã triệu tập toàn thể cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ, lãnh đạo, cán bộ, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng, phó các khu dân cư.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Quang Tường - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, qua Chuyên đề sẽ giúp mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người cán bộ đứng đầu: Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành kỷ cương, gần gũi thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tế của cơ quan, đơn vị địa phương.

Đồng chí Đào Minh Đông - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy giới thiệu nội dung Chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Các đồng chí cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cần nêu cao ý thức trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe các nội dung truyền đạt tại hội nghị, đồng thời tiếp tục nghiên cứu Chuyên đề 2018 để nắm chắc, hiểu sâu, vận dụng sáng tạo các nội dung của Chuyên đề vào thực tiễn công tác và cuộc sống. Sau hội nghị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nghiên cứu sâu sắc hơn nữa các nội dung của Chuyên đề năm 2018, trên cơ sở Kế hoạch số 07-KH/HU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường vu Huyện ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 04-HD/HU, ngày 24/7/2017 của Huyện ủy Bạch Long Vĩ, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, hội viên xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, trong đó có nội dung cam kết thực hiện Chuyên đề năm 2018; kết quả thực hiện bản cam kết là cơ sở để kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Giao Ban Tuyên giáo, phối hợp với UBKT, Ban Tổ chức Huyện ủy kịp thời hướng dẫn, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các chi đảng bộ triển khai thực hiện Chuyên đề; báo cáo tình hình, kết quả triển khai về Thường trực Huyện ủy.

Các tin đã đăng