Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

Thời gian 09/03/2021 17:43
Ngày 01/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ triển khai đề tài nghiên cứu nhân giống san hô bằng phương pháp mới

Thời gian 06/11/2019 08:13
Hệ sinh thái (HST) rạn san hô (RSH) được coi là HST đặc thù của các vùng biển nhiệt đới, nó có giá trị rất quan trọng về đa dạng sinh học. Đây là nơi sinh cư, cung cấp nguồn ăn cho các loài động, thực vật biển và là điều kiện duy trì, phát triển nguồn lợi sinh vật biển. Với sự thu hút đa dạng các nhóm loài sinh vật biển cư trú và sinh sống, rạn san hô được coi là HST có năng suất bậc nhất trên thế giới. Giá trị, lợi ích của hệ sinh thái này là: Cung cấp vật chất và năng lượng cho thủy vực, tạo nơi cư trú cho thế giới sinh vật biển, cung cấp nguồn lợi thủy sinh có giá trị cao, cung cấp nơi sinh sản và ương giống của thủy sinh vật, bảo vệ bờ biển và tạo cảnh quan kỳ thú cho du lịch và giải trí. Vì vậy, Hệ sinh thái RSH có mối quan hệ và tầm ảnh hưởng rất lớn tới điều kiện tự nhiên, nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế - xã hội, du lịch... đối với mỗi quốc gia, địa phương và cộng đồng dân cư ven biển.

Huyện Bạch Long Vĩ tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới năm 2019

Thời gian 06/11/2019 08:01
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 10/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Long Vĩ về việc mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019; Quyết định số 308-QĐ/HU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bạch Long Vĩ về việc thành lập Ban Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng đảng và đảng viên mới năm 2019; Trung tuần tháng 9/2019, Ban Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho học viên lớp đối tượng đảng và đảng viên mới năm 2019 đã tổ chức khai giảng khóa học.


Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Thời gian 17/10/2018 00:49
Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 của UBND thành phố Hải Phòng về ban hành quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố; Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 12/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phân bổ biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp nhà nước của thành phố năm 2018; Thông báo số 240/TB-SNV ngày 15/3/2018 của Sở Nội vụ thông báo biên chế công chức hành chính, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của UBND huyện Bạch Long Vỹ; Thông báo số 775/TB-SNV, ngày 09/4/2018 về việc thông báo số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2018 huyện Bạch Long Vĩ;

Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thời gian 14/05/2018 16:39
Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 29/3/2018 của Thành ủy về việc sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); biểu dương điển hình tiêu biểu trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ngày 10/5/2018, Huyện ủy Bạch Long Vĩ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn huyện. Dự hội gồm các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Huyện ủy, các đ/c Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ cơ sở; trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trưởng các phòng, ban của UBND huyện, trưởng các khu dân cư.