image banner
 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 4319/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức, số người làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hải Phòng năm 2023; Thông báo số 02/TB-SNV ngày 16/01/2023 của Sở Nội vụ thông báo biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Bạch Long Vĩ năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyển dụng viên chức năm 2023;

Căn cứ Công văn số 360/SNV-CCVC ngày 27/02/2023 của sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ năm 2023;

Căn cứ cơ cấu viên chức hiện có và nhu cầu tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:

1. Những người có đủ điều kiện sau đây được tham gia dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (nếu có);

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG CỤ THỂ TỪNG ĐƠN VỊ

1. Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ

Số lượng: 04 chỉ tiêu, cụ thể ở các vị trí sau:

- Vị trí Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng các công trình Cảng và khu neo đậu tàu: 02 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng.

- Vị trí Tiếp nhận, quản lý, tổ chức thực hiện các nguồn vốn đầu tư để duy tu, bảo dưỡng, hoàn thiện các công trình Cảng và khu neo đậu tàu: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng.

- Vị trí Quản lý, khai thác các dịch vụ cung ứng nguyên, nhiên vật liệu, nước ngọt, ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm: 01 người, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

2. Trường Tiểu học Bạch Long Vĩ

Số lượng: 02 chỉ tiêu, cụ thể ở vị trí sau:

- Vị trí Giáo viên mầm non: 01 người, yêu cầu trình độ chuyên môn có bằng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm (giáo dục) Mầm non trở lên.

- Vị trí Giáo viên văn hóa bậc tiểu học: 01 người, yêu cầu trình độ chuyên môn có bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm (giáo dục) Tiểu học trở lên.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

* Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian chuẩn bị và trả lời phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

- Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Thời gian dự kiến và địa điểm xét tuyển

- Thời gian:

+ Vòng 1: Dự kiến từ ngày 31/3/2023 đến 02/4/2023 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển;

+ Vòng 2: Dự kiến từ ngày 03/4/2023 đến 05/4/2023 phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Bạch Long Vĩ.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/ NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 (Nghị định 115/2020/NĐ-CP) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 30/3/2023.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Văn phòng HĐND và UBND huyện Bạch Long Vĩ, địa chỉ huyện Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ nêu trên.

Người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bà Vũ Thị Thu Huyền, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện. Số điện thoại: 02253.823.048; 02253.889.509 (trong giờ làm việc).

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 18/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Ghi chú

-  Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Bạch Long Vĩ, niêm yết tại trụ sở UBND huyện, đăng tải ngắn gọn trên Báo Hải Phòng;

-  Nếu có vấn đề gì chưa rõ, các cá nhân có nhu cầu liên hệ với cơ quan tuyển dụng viên chức huyện Bạch Long Vĩ - số điện thoại 02253.823.048; 02253.889.509 (trong giờ làm việc)./.

TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0