Nội dung Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng; Nội dung Công văn số 1194/STNMT-KSTNN ngày 20 /03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cập nhật: 21/03/2023 14:45

Nội dung Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND thành phố Hải Phòng V/v Ban hành Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Nội dung Công văn số 1194/STNMT-KSTNN ngày 20 /03/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v Công bố Danh mục nguồn nước nội tỉnh (nguồn nước mặt) trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
 

Các tin đã đăng