Một số hình ảnh về huyện đảo Bạch Long Vỹ

Thời gian 01/04/2013 12:50
Bạch Long Vĩ nhìn từ tàu Bạch Long