Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước huyện Bạch Long Vĩ năm 2023

Thời gian 16/01/2023 08:17
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước huyện Bạch Long Vĩ năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Bạch Long Vĩ năm 2023

Thời gian 12/01/2023 08:14
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước huyện Bạch Long Vĩ năm 2023

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thời gian 11/01/2023 16:16
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Thời gian 11/01/2023 16:12
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Thời gian 11/01/2023 16:11
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh tra

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 11/01/2023 16:09
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính

Thời gian 11/01/2023 16:05
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian 11/01/2023 16:02
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn