Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện

Thời gian 09/12/2008 16:59
Theo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân huyện Bạch Long Vĩ)

Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thời gian 09/12/2008 16:53
Căn cứ theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của các phòng chuyên môn (Ban hành kèm theo Quyết định số 95/2006/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của Uỷ ban nhân dân huyện)