So sánh các chỉ tiêu kinh tế năm 2005/2004 về giá trị tăng thêm

Cập nhật: 22/08/2008 17:13
 
So sánh các chỉ tiêu kinh tế năm 2005/2004 về giá trị tăng thêm

TT

Chỉ tiêu

Giá thực tế

(Triệu đồng)

Cơ cấu (%)

Giá so sánh

(Triệu đồng)

Tỷ lệ tăng

tr­ưởng (%)

2004

2005

2004

2005

2004

2005

Tổng cộng

18.060

20.540

100

100

12.400

14.090

13,6

1

NN, thuỷ sản

2.400

2.610

13,3

12,7

1.630

1.770

8,6

2

Công nghiệp, XD

2.840

3.120

15,7

15,2

2.170

2.390

10,1

3

Dịch vụ

12.820

14.810

71,0

72,1

8.600

9.930

15,5

4

GDP người/năm

14

16

9,7

11

13,4

(Nguồn: Phòng thống kê huyện Bạch Long Vỹ 6/2005)